Spacerem po Powiecie Wrocławskim

Historia gminy


            Nazwa miejscowości Mietków związana jest z bartnictwem i wywodzi się od polskiego słowa oznaczającego miód. Heinrich Adamy w swej pracy o nazwach miejscowości na Śląsku (wyd. w 1888 r.) wymienia jako najstarszą zanotowaną nazwę miejscowości „Metkow”, podając jej niemieckie tłumaczenie „Honigdorf”, czyli po polsku „Miodowa wieś”. Słowiańska nazwa z czasem została zgermanizowana i uzyskała brzmienie: „Mettkau” przez co utraciła ona swoją pierwotną konotację. Polska administracja spolonizowała tę nazwę, w wyniku czego nie wiąże się już ona z pierwotnym znaczeniem. Gdyby się go trzymać, to obecna nazwa powinna brzmieć Miodków.

            Początki osadnictwa na tych terenach bezpośrednio powiązane są z historią Ślęży, która w linii prostej oddalona jest od Mietkowa o kilka kilometrów. We wczesnym średniowieczu w rejonie Ślęży szybko rozwijało się osadnictwo. Wpływ na to miały stosunkowo żyzne ziemie, jak i występowanie różnego rodzaju bogactw naturalnych. Najstarszą założoną na tym terenie osadą jest Chwałków, datowany na VI-VII wiek. W miejscowości odkryto m.in. pracownię obróbki kamieni żarnowych, zaś na stoku Ślęży kilka szybów, z których pozyskiwano surowiec do produkcji żaren. Badania archeologiczne dowodzą, że produkowano tu ok. 50 żaren rocznie. Zarówno skala produkcji, jak i popyt na ten produkt spowodowały, że żarna ślężańskie eksportowane były daleko poza granice Śląska. Podczas badań wykopaliskowych w północnych Niemczech (Haithabu w Szlezwiku) archeolodzy odkryli żarna, które wykonano właśnie w ślężańskich pracowniach. Innym ważnym surowcem, jaki pozyskiwano z wnętrza Ślęży, był serpentynit, który wykorzystywano zarówno jako materiał np. do wyrobu biżuterii i garnków, jak i budulec dróg.

            Najstarsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1390 roku. Miejscowość najpierw należała do księstwa legnickiego, a później do wrocławskiego. Gmina Mietków położona jest na płaszczyźnie Niziny Śląskiej w dolinach dwóch rzek: Strzegomki (na północy) i Bystrzycy (na południu).

Strona powstała w ramach projektu "Spacerem po Powiecie Wrocławskim", współfinansowanego ze środków Powiatu Wrocławskiego.